Algemene Voorwaarden Klanten

Deze voorwaarden zijn van toepassing bij aankoop op deze website.

Artikel 1 – Definities

 1. De verkopers zijn organisaties en verenigingen die verkopen op het platform onder ook vernoemd als maar niet beperkt tot, verkoper.
 2. De consument onder ook vernoemd als maar niet beperkt tot klant, gebruiker, consument.
 3. Het platform onder ook vernoemd als maar niet beperkt tot eigenaar, platform.

Artikel 2 – Identiteit van het platform

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt door Ket Vannatham zaakvoerder van KET met ondernemingsnummer 0746.626.717 en eigenaar van verkoopt.be, onder ook beschreven als maar niet beperkt tot, platform, eigenaar, zij, hij

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het platform en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden het platform niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het platform onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door het platform is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het platform passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt het platform voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaald, zal het platform daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Het platform kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en eventuele bestellingen weigeren.
 5. Het platform zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, meesturen:
  • het bezoekadres van de verkoper op het platform waar de consument met klachten terecht kan;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. Productaankopen en overeenkomsten geschieden steeds tussen de consument en de verkoper. Het platform verkoopt rechtstreeks geen producten. Alle geschillen over problemen gebeuren steeds tussen de klant en de verkoper. Bij geen gehoor kan de klant steeds raad en advies vragen aan het platform maar het platform geeft geen garantie op een eventuele oplossing omdat de verkoper ten allen tijde verantwoordelijk aansprakelijk is ten opzichte van de consument.
 2. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de wettelijke bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. Het platform of de verkoper mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud waar geen levering voor voorzien is:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende de wettelijke bepalingen zonder opgave van redenen ontbinden. Het platform mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 4 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de verkoopovereenkomst.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 4. Buiten de wettelijke bepalingen kunnen er extra voorwaarden zijn opgelegd door de verkoper van het product. Deze verkoopsvoorwaarden vind de klant terug op de product pagina maar ook op de persoonlijke pagina van de verkoper.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de verkoper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijke termijn vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper zelf heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte informatie.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tenzij anders overeengekomen met de verkoper.
 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten met de verkoper van rechtswege ontbonden.
 7. Buiten de wettelijke bepalingen kunnen er extra voorwaarden zijn opgelegd door de verkoper van het product. Deze verkoopsvoorwaarden vind de klant terug op de product pagina maar ook op de persoonlijke pagina van de verkoper.

Artikel 9 – Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 1. Als de verkoper de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele originele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Buiten de wettelijke bepalingen kunnen er extra voorwaarden zijn opgelegd door de verkoper van het product. Deze verkoopsvoorwaarden vind de klant terug op de product pagina maar ook op de persoonlijke pagina van de verkoper.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het platform geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 5. Gepersonaliseerde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 12. Buiten de wettelijke bepalingen kunnen er extra voorwaarden zijn opgelegd door de verkoper van het product. Deze verkoopsvoorwaarden vind de klant terug op de product pagina maar ook op de persoonlijke pagina van de verkoper.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het platform geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief eventuele leveringskosten.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden indien de verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De gekochte producten worden rechtstreeks aan de consument geleverd door de verkoper die verkoopt op het platform. Het platform zal nooit leveringen uitvoeren ten behoeve van de verkoper.
 2. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument tijdens de bestelling kenbaar heeft gemaakt.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed leveren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument bericht van de verkoper. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding door de verkoper.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan het platform bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Bij vragen over de levering van de aangekochte goederen went de consument zich rechtstreeks tot de verkoper.
 8. De consument vrijwaart het platform van leveringsgeschillen tussen de consument en  verkoper. De consument zal nooit gerechtelijke stappen ondernemen tegen het platform bij nalatigheden van de verkoper.

Artikel 14 – Betaling

 1. Betalingen lopen steeds via verkoopt.be.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk te worden voldaan tijdens het bestelproces.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
 4. Voor een zakelijke factuur wend de klant zich rechtstreeks bij de verkoper. Het platform zal nooit facturen uitschrijven aan consumenten die gebruikmaken van het platform.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. De consument went zich voor klachten of vragen over zijn bestelling of levering rechtstreeks tot de verkoper.
 2. Klachten over de uitvoering van de verkoopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

Artikel 16 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de verkoper en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
 2. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de officiële instanties is de verkoper aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de verkoper.


Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden door het platform.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat een eventueel oudere algemene voorwaarden van toepassing zijn op reeds afgesloten verkoopovereenkomsten.