Privacybeleid

Contact

Ket Vannatham is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring hier vragen over heeft of contact met mij wil opnemen, kunt u dat doen via het volgende contact details:

Diestersteenweg 28/1
3510 Kermt
T: 0473 70 68 12

Over ons privacybeleid

Dit platform geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van het platform.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het bovenaan ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met door ons aangekochte software. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partijen gedeeld.

Webhosting

Onze webhosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden niet met deze partij gedeeld.

E-mail en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van dezelfde patner als de webhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onze partner heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik een payment processor. Deze payment processor verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Onze partner heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling op het platform plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van de verkoper voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de verkoper delen. De verkoper gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de verkoper onderaannemers inschakelt, stelt de verkoper uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van gespecialiseerde software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling met de benodige software voor de verwerking van deze gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van bestelbonnen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze partner is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze partner gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve en logistieke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan het platform op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent bij het platform. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft het recht op inzage en het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen te corrigeren of te verwijderen. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Ik kan u vragen om u te identificeren voordat ik aan de bovengenoemde verzoeken zal voldoen.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vraag ik u eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Wijziging van privacyverklaring

Wij kunnen steeds de privacyverklaring wijzigen. Op de website vindt u steeds de laatste versie van de privacyverklaring.