Algemene Voorwaarden Verkopers

Inhoudstabel
Artikel 1: Partijen
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt door Ket Vannatham onder ondernemingsnummer 0746.626.717 en eigenaar van verkoopt.be, onder ook beschreven als maar niet beperkt tot, platform, eigenaar, zij, hij.
 2. De onderneming die verkoopt op verkoopt.be onder ook beschreven als maar niet beperkt tot ondernemer, verkoper, handelaar, onderneming.
 3. De onderneming verkoopt aan de bezoekers van het platform onder ook beschreven als maar niet beperkt tot als klant, klanten, koper, gebruiker, bezoeker.
Artikel 2: Verkoopaccount
 1. Iedere verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. De verkoper is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn persoonlijke inloggegevens.
 3. Aanmelding als Verkoper houdt aanvaarding in van deze algemene voorwaarden verkoper.
 4. Om als verkoper te kunnen handelen dient de verkoper, deze kunnen aangeleverd of aangemaakt worden tijdens het opstart proces:
  • een verkoopaccount te hebben aangemaakt op het platform;
  • te bevestigen dat de algemene voorwaarden zijn aanvaard;
  • te beschikken over een Stripe account;
  • steeds alle gevraagde (contact) informatie te bezorgen aan het platform.
  • enkel actief zijn zonder winstbejag (VZW, feitelijke vereniging, …) met als doel de eigen werking te ondersteunen.
 5. De Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Algemene voorwaarden verkoper.
 6. De Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Verkoopaccount en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Het platform is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Verkoper op te schorten als de algemene voorwaarden verkoper niet worden nageleefd.
 7. Indien de verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens het platform, al dan niet uit hoofde van deze Algemene voorwaarden verkoper, is het platform gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount van de Verkoper op te schorten, totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. De verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.
 9. Het verkoopaccount is een account waar daadwerkelijk artikelen gekocht kunnen worden, het verkoopaccount enkel gebruiken als uitstalraam voor offline verkochte artikelen is niet toegestaan. 
Artikel 3: Abonnementskosten (indien van toepassing)
 1. De Verkoper betaalt, indien van toepassing, tijdig aan het platform zijn abonnementskosten. Facturen ten dienen steeds binnen de 15 dagen na factuurdatum betaald te zijn en dit voor hun vervaldag.
 2. Bij nalatige betaling wordt het abonnement van de verkoper teruggedraaid waardoor de verkoper kans loopt dat zijn producten offline gaan maar ook andere instellingen niet meer kan uitvoeren.
 3. Bij betaling van de factuur gaat ook u akkoord met de Algemene Voorwaarden Verkopers.
 4. De verkoper kan steeds het abonnement annuleren maar kan geen aanspraak maken op een restitutie van reeds betaalde abonnementskosten.
 5. De verkoper ontvangt 30 dagen voor afloop van zijn abonnement een factuur voor het verlengen van het abonnement .
 6. Bij het overschakelen van het commissie model naar abonnementsmodel worden voorgaande bestellingen steeds als commissie model aanschouwd en als ook dusdanig uitbetaald.
Artikel 4: Producten
 1. De Verkoper kan nieuwe en tweedehands producten aanbieden. De producten dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgelegd door de overheid.
 2. Aangeboden producten mogen niet in strijd zijn met de geldende wetgeving.
 3. Het staat het platform vrij om, onder opgave van redenen, de Verkoper niet langer toe te staan bepaalde producten op het Platform aan te bieden. De Verkoper zal het aanbod van het betreffende product met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van het platform. Mocht het product desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is het platform gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende product te verwijderen.
 4. Het platform is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van het platform niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van het platform schadelijk kan zijn voor de goede naam van het Platform of derden.
 5. De verkoper zorgt steeds dat de aangeboden producten in stock of leverbaar zijn.
 6. Alle ingegeven prijzen van de producten zijn inclusief BTW.
 7. Alle ingegeven mogelijke leveringskosten zijn inclusief BTW.
 8. Alle producten die toebehoren aan de Verkoper en zich eventueel bij het Platform bevinden, worden er bewaard op risico van de Verkoper.
 
Artikel 5: Bestellingen en leveringen
 1. Een gebruiker kan via het normale bestelproces bij het platform een bestelling plaatsen voor een door de Verkoper aangeboden artikel.
 2. Een bestelling voor een door de verkoper aangeboden artikel zal vervolgens worden verwerkt volgens de op dat moment lopende procedure.
 3. Indien de verkoper een bestelling ontvangt via het platform is de verkoper niet gerechtigd om de bestelling af te wikkelen buiten de verkoopprocedure van het platform.
 4. De Verkoper garandeert dat alle leveringen aan de Klant vanuit de Europese Unie worden verstuurd. De Verkoper erkent dat leveringen van Artikelen aan de Klant van buiten de Europese Unie niet zijn toegestaan.
 5. Mogelijke kosten die de Verkoper aan het platform doet worden nooit terugbetaald door het platform, ook niet als de klant een retournering vraagt. Deze kosten zijn eigen aan de werking van het platform en staan los van de beslissingen van de klant.
 
Artikel 6: Diensten naar klanten
 1. Indien een bezoeker van het platform overgaat tot de aanschaf van een door de Verkoper aangeboden artikel, komt een Koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Klant. De verkoper is verplicht jegens de Klant de algemene voorwaarden voor klanten te hanteren zoals deze gepubliceerd zijn op het platform onverbrekelijk onderdeel van uitmaken van de algemene voorwaarden verkoper.
 2. De verkoper erkent dat het platform geen partij is, of wordt, bij een koopovereenkomst. Klanten zullen echter de “Algemene voorwaarden klanten” moeten accepteren alvorens klanten over kunnen gaan tot het sluiten van een koopovereenkomst met de Verkoper via het Platform. Het platform is gerechtigd de “Algemene voorwaarden klanten” van tijd tot tijd te wijzigen.
 3. De verkoper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de koopovereenkomst. De Verkoper erkent dat in overeenstemming met de algemene voorwaarden klant, de Klant zich kan wenden tot het platform. De Verkoper zal het platform vrijwaren tegen enige claim die een Klant instelt jegens het platform, als gevolg van of samenhangend met het sluiten en/of de uitvoering van de koopovereenkomst.
 4. De verkoper erkent dat het platform zich het recht voorbehoudt om het Verkoopaccount te blokkeren indien de Verkoper niet kan voldoen aan de “algemene voorwaarden klanten”.
 5. De zogenaamde ‘aftersales’, waaronder maar niet beperkt tot klantenservice, garantie en afwikkeling retourzendingen, is volledig voor rekening en risico van de Verkoper.
 6. De verkoper dient ten alle tijden de op dat moment geldige wetgeving rond het herroepingsrecht te respecteren.
 7. De Verkoper garandeert dat door haar ontvangen vragen van klanten binnen vierentwintig (24) uren worden beantwoord. Hierbij tellen zaterdag, zondag en feestdagen niet mee.
 8. De Verkoper is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering van de Koopovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de “Algemene voorwaarden klanten” (door het platform mogelijk tijd tot tijd gewijzigd). De Verkoper is niet gerechtigd hiervan af te wijken.
 9. Het platform stuurt klanten, nadat de Koopovereenkomst tot stand is gekomen, automatisch een bevestiging per email. Voor het overige verloopt het contact met de klant rechtstreeks door de verkoper. De Verkoper machtigt het platform hierdoor onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van de verkoper met de klant rechtstreeks te communiceren zonder dat het platform partij wordt bij de koopovereenkomst.
 10. De Verkoper is zelf verantwoordelijk voor het opmaken van een factuur op vraag van de klant.
 
Artikel 7: Betalingen door klanten
 1. Het platform zal de betalingen van de Klanten incasseren. De Verkoper verleent hierdoor aan platform het onherroepelijk recht om in naam van het platform en met uitsluiting van de Verkoper de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomsten.
 2. De Verkoper is bij gebruik van het platform niet gerechtigd om rechtstreeks door de Klant aan hem gedane betalingen te accepteren. De Verkoper zal in dat geval het ontvangen bedrag aan de Klant restitueren en de Klanten er op wijzen dat betaling uitsluitend via het platform kan plaatsvinden. De Verkoper accepteert hierdoor dat een betaling door een Klant aan het platform de Klant bevrijdt van zijn verplichting tot betaling aan de Verkoper.
 3. Indien een koopovereenkomst wordt ontbonden, dan zal de verkoper de betaling rechtstreeks aan de Klant retourneren inclusief eventuele verzendkosten. Het platform is hierin geen partij en is niet betrokken bij het al dan niet restitueren van het door de Klant betaalde bedrag en/of omruilen van het desbetreffende Artikel. Het platform is niet gehouden enig bedrag, aan de verkoper te vergoeden vanwege een koopovereenkomst die wordt ontbonden en het platform is gerechtigd de kosten gelinkt aan de aankoop, zoals, maar niet beperkt tot, de transactie, commissie en -administratiekosten, te behouden.
 
Artikel 8: Diensten en uitbetalingen door Platform
 1. De door het platform ontvangen betalingen worden door het platform, na aftrek van de transactie en eventuele commissiekosten, op het door de Verkoper gekoppelde account gestort. Uitbetaling geschiedt door het platform in beginsel per aanvraag door de verkoper. Het platform maakt voor deze uitbetalingen een uitbetalingsoverzicht op die de verkoper kan downloaden op het dashboard.
 2. Een bestelling jonger dan 8 werkdagen, wordt door de transactiepartner (Stripe) om fraude te vermijden als niet uit betaalbaar aangemerkt en zijn dus niet zichtbaar op het betalingstabblad van het dashboard.
 3. Het platform is gerechtigd om de uitbetaling aan de verkoper uit te stellen indien dit naar oordeel van het platform noodzakelijk is om haar platform, klanten, derden of goede naam te beschermen, dan wel indien een vermoeden bestaat dat de verkoper in strijd met deze voorwaarden handelt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de situatie waarbij er aanwijzingen zijn dat bestelde en betaalde artikelen niet aan klanten geleverd zullen worden door schaarste dan wel frauduleus handelen.
 4. Als de verkoper zijn Stripe verbinding verbreekt met zijn account zijn uitbetalingen niet mogelijk. Het platform is niet verantwoordelijk voor mogelijk gemiste uitbetalingen. Gemiste uitbetalingen kunnen mogelijks rechtgezet worden door het platform, het platform heeft het recht kosten van de rechtzetting in rekening te brengen. Het platform garandeert ook geen time frame voor rechtzetting.
 5. Het platform verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van  het platform zijn middelenverbintenissen. Het platform is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de verkoper.
 6. Het platform kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Het platform zal, wat ook de oorzaak is, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van het platform of een aangestelde.
 7. De feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De verkoper verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.
 8. Voor de hosting en beheer werkt  het platform samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de overeenkomst met deze hostingpartner. Deze overeenkomst kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Het platform kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het falen en schenden van de overeenkomst van de hosting en/of beheer partner, ook niet indien de verkoper hierdoor commerciële schade door lijdt.
 
Artikel 9: E-mail communicatie tussen de Verkoper en de Klant
 1. Het platform heeft ten behoeve van de communicatie tussen de Verkoper en de Klant (waaronder de after sales verplichtingen) een e-mail-applicatie gebouwd, die het zowel voor de Verkoper als voor de Klant mogelijk maakt om via e-mail met elkaar in contact te treden via hun respectievelijke accounts. Dit verhinderd echter niet het recht van de Klant om telefonisch met de Verkoper contact op te nemen.
 2. Het platform kan, indien zij daar gegronde redenen voor heeft, het contact via de e-mailapplicatie (tijdelijk) blokkeren, bijvoorbeeld bij (vermoedens van) fraude door de Verkoper.
 3. Alle communicatie die via deze e-mail-applicatie verloopt wordt door het platform op haar servers opgeslagen en kan door het platform worden ingezien en gebruikt om:
  • de Verkoper en/of de Klant in geval van vragen en/of problemen te ondersteunen;
  • te beoordelen of de Verkoper aan deze algemene voorwaarden maar ook de “algemene voorwaarden klanten”;
  • de werking van het platform te analyseren.
 4. De Verkoper stemt hierbij expliciet in en geeft het platform toestemming om de communicatie die via deze e-mail-applicatie plaatsvindt op te slaan, in te zien en te gebruiken overeenkomstig deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 10: Gebruik Content
 1. De verkoper verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Content te gebruiken conform deze algemene voorwaarden en uitsluitend ten behoeve van de verkoop via het Platform. De verkoper zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van het platform direct opvolgen. De verkoper zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor het platform enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen. Indien de verkoper wijzigingen aanbrengt in bestaande Content dienen deze wijzigingen te voldoen aan de door het platform gestelde eisen, welke eisen van tijd tot tijd door het platform kunnen worden gewijzigd.
 2. De Verkoper garandeert dat:
  • de Artikelomschrijvingen geen verwijzingen naar kortingen, garantieregelingen, “verkoopkreten” of andere producten bevatten;
  • de Artikelomschrijvingen geen URL’s bevatten naar eigen of andere websites;
  • de verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op de rechten van derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
  • de door hem aangeleverde (product) informatie in de Nederlandse taal is gesteld.
 3. De verkoper verleent hierbij aan het platform een niet- exclusieve, overdraagbare licentie om de van verkoper verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst.
 4. Het platform is te allen tijde gerechtigd aangeleverde (product)informatie te verwijderen, te wijzigen of aan te passen.
 5. Het platform is niet verplicht gebruik te maken van door verkoper aangeleverde (product) informatie of deze (product) informatie te tonen op het Platform.
 6. De Verkoper dient de (product) informatie aan het platform aan te leveren volgens de op dat moment lopende procedures.
 7. De verkoper vrijwaart het platform volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel.
 
Artikel 11: Data
 1. Door het openen van een verkoopaccount en het accepteren van deze algemene voorwaarden, krijgt het platform toegang tot de ingevulde bedrijfsgegevens van de verkoper. Het platform heeft daarbij inzicht in de alle data, inclusief product data. Als de verkoper artikelen verkocht heeft, krijgt het platform ook inzicht in de order data (zoals omzet afzet, naam, adres en woonplaats (hierna: “NAW gegevens”), performance data. Het platform heeft tevens inzicht in de gegevens van alle Verkopers op het Platform. Deze informatie wordt gebruikt om de grootte van het platform in beeld te brengen.
 2. De Verkoper heeft inzicht in zijn eigen data die door hem is gegenereerd, waaronder maar niet beperkt de product data, order data, performance data en klantzaken data. Het platform heeft toegang tot alle door Verkopers verstrekte data. De verkopers hebben alleen toegang tot data die door hen zelf is verstrekt of door verkoop van hun artikelen is gegenereerd. Zij hebben geen toegang tot data van andere Verkopers, omwille van privacy, bedrijfsvertrouwelijke en mededingingsrechtelijke redenen.
 3. Enkele gegevens die door het Platform worden gegenereerd, kunnen worden gebruikt om de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Het platform verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen. Het platform zal geen persoonlijke data vrijgeven tenzij dit wettelijk verplicht en gevraagd wordt door officiële instanties.
 
Artikel 12: Privacy
 1. Het platform verstrekt aan de verkoper enkel en alleen de persoonsgegevens van de klanten (hierna: “Klantgegevens”) voor zover deze klantgegevens noodzakelijk zijn voor de verkoper om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst, waaronder begrepen de zgn. after sales-verplichtingen, of wanneer de Klant hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Het betreft in ieder geval de levergegevens, mailadres en het telefoonnummer indien er een bezorgafspraak gemaakt moet worden.
 2. De verkoper garandeert dat zij de klanten enkel en alleen zal benaderen in verband met het uitvoeren van de koopovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst en zij klantgegevens nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. De verkoper zal de klantgegevens enkel en alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar boekhoudverplichting. Ook na beëindiging van het verkoopaccount is de Verkoper niet gerechtigd klantgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de verkoper aansprakelijk voor alle door het platform geleden schade.
 3. De verkoper zal alle klantgegevens behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot GDPR).
 4. Het platform staat niet in voor de juistheid van de (door klanten aangeleverde) (persoons)gegevens.
 
Artikel 13: Rangschikking
 1. Op het Platform worden producten en artikels gepresenteerd volgens alfabetische volgorde.
Artikel 14: Garanties en verplichtingen
 1. De verkoper verklaart en garandeert dat zij gerechtigd is deze algemene voorwaarden te aanvaarden, na te leven en de rechten te verlenen die zij hierbij verleent.
 2. De Verkoper garandeert dat:
  • uitsluitend Artikelen worden aangeboden die bij de Verkoper op voorraad liggen;
  • De bestellingen te allen tijde worden onmiddellijk worden verwerkt geleverd binnen, tenzij de verkoper met de klant een andere levertijd is overeengekomen;
  • de door haar aangeboden artikelen haar eigendom zijn, de artikelen en het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving, dat zij bevoegd is om deze Artikelen ten verkoop aan te bieden op het Platform en te vervreemden en dat de aangeboden artikelen steeds de oorspronkelijke Artikelen zijn en het geen namaakartikelen betreft;
  • het aanbod op het Platform zal voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving;
  • de Artikelen naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door haar aangeboden Artikelen en de door haar verstrekte  informatie geen inbreuk maakt op enige rechten (zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom);
  • het handelen van de verkoper en/of artikelen van de verkoper de reputatie en/of het imago van het platform en zijn partners niet zullen schaden;
  • door haar gehandeld wordt in overeenstemming met de “Algemene Voorwaarden verkopers”, alsmede alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • alle door Verkoper (o.a. in het Verkoopaccount) opgegeven informatie juist en volledig is;
  • zij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van het platform en het gebruik van het Platform.
 3. De Verkoper zal het platform vrijwaren tegen alle schade van claims tegen het platform als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van het artikel.
 
Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
 2. Het platform verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht het beeld- en woordmerk van de verkoper te gebruiken zolang de verkoper Artikelen aanbiedt op het platform alsmede in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van) het Platform.
 3. De verkoper erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de omgeving, de vormgeving, de content en alle van het platform zijnde merken en logo’s eigendom zijn en blijven van het platform en op geen enkele wijze door de verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het platform mogen worden gebruikt. De verkoper zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van het platform en derden volledig respecteren.
 
Artikel 16: Beperking, schorsing en beëindiging verkopersaccount
 1. Het platform is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een verkoper geen verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een verkoopaccount.
 2. Een reeds aangemaakt Verkoopaccount kan door het platform te allen tijde, zonder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als het platform vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de verkoper eventuele facturen van het platform onbetaald laat, er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van het platform of derden, het gebruik van het verkoopaccount de goede werking van de omgeving van het platform verstoort of naar oordeel van het platform schadelijk kan zijn voor de goede naam van het platform of derden.
 3. In het geval het platform overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount met abonnement, neemt het platform een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel.
 4. Het platform is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval a) dwingend nationaal recht anders bepaalt, b) het platform op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent en c) de Verkoper zich herhaaldelijk niet houdt aan deze algemene voorwaarden.
 5. Het platform is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het verkoopaccount niet langer ter beschikking te stellen.
 
Artikel 17: Gevolgen beëindiging Zakelijk Lidmaatschap
 1. Indien het lidmaatschap, om welke reden dan ook, is beëindigd:
  • wordt het Verkoopaccount geblokkeerd;
  • is de Verkoper niet langer gerechtigd om de content, de artikels, producten en de merken van het platform (voor zover dat recht al bestond) te gebruiken.
 2. De verkoper kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door het platform in verband met de beëindiging van het lidmaatschap door het platform en de verkoper doet hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding.
 3. De gegevens/data die het platform van de verkoper ontvangen, blijven te allen tijde in bezit van het platform, ongeacht of het verkoopaccount nog actief is of inactief is/beëindigd is.
 
Artikel 18: Aansprakelijkheid
 1. De verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van het Verkoopaccount alsook zijn inlog gegevens.
 2. De verkoper vrijwaart het platform volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.
 3. De verkoper verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving, zoals de GDPR, volledig na te leven en vrijwaart het platform voor alle schade en/of kosten van wat vooraard dienaangaande.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van het platform, is het platform op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de –verkoper in verband met het gebruik van het platform, het verkoopaccount, de content en/of de artikelen, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het platform, technische storingen, onjuiste contentinformatie etc.
 5. Alle producten of materialen, in welke vorm ook, die toebehoren aan de Verkoper en zich op het fysieke adres bij het Platform bevinden, worden er bewaard op risico van de Verkoper.
 
Artikel 19: Overmacht
 1. Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, contractbreuk of falingen door derde partijen waarmee het platform samenwerkt en andere onverwachte gebeurtenissen waarover het platform geen controle heeft, bevrijden het platform, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
 
Artikel 20: Diversen
 1. De verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar lidmaatschap over te dragen aan een derde, tenzij het platform hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 2. Het platform is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden, bijlage en eventueel gelinkte pagina’s te wijzigen. Het platform informeert verkopers 15 dagen het wijzigingen van de algemene voorwaarden. Gedurende deze termijn kan de verkoper zijn verkoopaccount als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan het platform. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen op de het platform worden gepubliceerd. Indien een verkoper na kennisgeving van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik blijft maken van zijn verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden, bijlages en eventuele links.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met het toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. De verkoper stemt er mee in dat het platform haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij het platform bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het platform en/of verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount.
 
Artikel 21 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Deze algemene voorwaarden en het lidmaatschap worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.